logo

DUYURU

DUYURU

6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz. 

Aşağıda WEB sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlediğimiz kişisel verileri ile ilgili olmak üzere; işlediğimiz kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir. İşbu metinde yer alan “Kişisel Veri” kavramı, kimliği belirli yahut belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

“Tuna Life Center Alışveriş Merkezi” markası ile hizmet veren ve veri sorumlusu sıfatına haiz olan NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve online iletişim formunun doldurulması sürecine dair kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmekteyiz.

Aydınlatma Metni’nin Amacı ile Şirketimizin Konumu:

“Tuna Life Center Alışveriş Merkezi” markası ile hizmet veren NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ. online iletişim formunu dolduran web sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler bakımından KVKK kapsamında kişisel verileri işlemesi ve yönetmesi sebebiyle “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgili kişilerin Tuna Life Center Alışveriş Merkezi (NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Online İletişim Formunu Dolduran Ziyaretçilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Online iletişim formunu dolduran ziyaretçilere ait kişisel veriler; online iletişim formunu dolduran ziyaretçilerin mesaj, talep, dilek, temenni ve şikayetlerinin Şirkete ulaştırılabilmesi ve ziyaretçilere Şirket tarafından dönüşte bulunulabilmesi; bu doğrultuda ziyaretçilere e-posta yoluyla ulaşılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Şirketimizce kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde de ifade edildiği üzere;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kendileri tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Bunun yanında 5. Madde kapsamında, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) açık rızası alınmak kaydıyla işlenmesi mümkün olan kişisel veriler, ancak bahse konu açık rızaların edinilmesi yoluyla işlenmektedir.

İşlenen kişisel veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Aşağıda Tuna Life Center Alışveriş Merkezi (NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ) tarafından web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerimizin kimlik ve  iletişim  verileri işlenmektedir. 

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi Merkezi (NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ) web sitesini ziyaret eden, online iletişim formunu dolduran ziyaretçilerin mesaj, talep, dilek, temenni ve şikayetlerinin Şirkete ulaştırılabilmesi ve ziyaretçilere Şirket tarafından dönüşte bulunulabilmesi; bu doğrultuda ziyaretçilere e-posta yoluyla ulaşılabilmesi amacıyla , şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde ve mevzuattaki sınırlamalara ve düzenlemelere uygun olarak online iletişim formunu dolduran ziyaretçilerin kişisel verilerini toplamaktadır.

Bunun yanında yukarı anılan amaçlarla online iletişim formunu dolduran ziyaretçilere reklam ve ticari tanıtım amaçlı  e-posta iletilerimizin  ulaştırılması için KVKK uyarınca açık rızası ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili kişinin onayı aranmaktadır. 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Yukarıda ifade edilen ve Şirketimizce işlenen kişisel veriler, adresimiz içinde yer alan serverlarda yer almakta ve tedarikçilerimiz , şirket yetkilileri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Yurt dışında herhangi bir kurum ve kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız ve yukarıda ifadesini bulan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma şekli

Kişisel verileriniz, http://www.tunalifecenter.com adresli web sayfasında yer alan online iletişim formunun doldurulması vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında şirketimiz,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

[email protected] adresine elektronik posta göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Şirketimize başvurarak,

Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “Tuna Life Center Alışveriş Merkezi Merkezi –Mimarsinan Mah. Bağışlı Sok.No:5 Kocasinan / Kayseri ” adresine göndererek,

Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp  [email protected]  adresine e-posta göndererek,

Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.